Acties & prijsvragen

Actievoorwaarden kortingscode feestcollectie
Grote Wisseltruck
Instagram winactie Lizetgreve
Instagram winactie Faye.bone
Instagram winactie Diesnaloomans
Instagram winactie Lingeriesetje
Instagram winactie feest make-up
Instagram winactie Morgan de Toi en Sacha
Instagram winactie ‘versier de foto’s’
Mail winactie Efteling

Actievoorwaarden Wehkamp’s winactie Efteling

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie Efteling (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “Wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
 2. Algemene informatie over de Actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een e-card van €250, -.
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door via de advertentie van Wehkamp in het Wonder Magazine van de Efteling, naar www.wehkamp.nl/efteling te gaan. De deelnemer kan hier vóór 5 december zijn/haar e-mailadres achterlaten en maakt op deze manier op een e-card van €250, -.
 5. De Actie loopt van dinsdag 13 november 2018 tot en met dinsdag 4 december 2018. (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats en maakt de Organisator 1 winnaar bekend.
 7. Er wordt in totaal 1 keer een e-card weggegeven met een totale waarde van €250, -.
 8. De winnaar wordt per mail bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van Wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaar gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De trekking en aanwijzing van de winnaar vindt op onpartijdige wijze plaats.
 8. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 9. De prijs persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 10. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de AVG worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
 • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
 • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
 1. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 2. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 3. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
 • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 3. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 4. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan Wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 5. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 6. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.
kies categorie
 • Dames
 • Heren
 • Kinderen
 • Baby
 • Mooi & Gezond
 • Wonen & Slapen
 • Tuin & Klussen
 • Huishouden
 • Elektronica
 • Speelgoed & Games
 • Sport & Vrije Tijd
 • Sale