Acties & prijsvragen

Facebook winactie Campingaz 3 Series Classic LS gasbarbecue

Actievoorwaarden Facebook winactie ‘Campingaz 3 Series Classic LS gasbarbecue’

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie ‘Campingaz 3 Series Classic LS gasbarbecue’ verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een Campingaz 3 Series Classic LS gasbarbecue twv 319,- euro.
 4. Voorwaarden voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een reactie op de Facebookpost te plaatsen, waarin men toelicht wie bij hem/haar zou mogen eten.
 5. De Actie loopt op woensdag 25 juli 2018 (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Donderdag 26 juli 2018 vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator één winnaar bekend.
 7. Er wordt in totaal één Campingaz 3 Series Classic LS gasbarbecue weggegeven met een totale waarde van EUR 319,-.
 8. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedoen.
 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
 • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
 • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
 1. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 2. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 3. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
 • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.
Facebook winactie EDY Mobiele Airco

Actievoorwaarden wehkamp’s Facebook winactie EDY Mobiele Airco

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie EDY Mobiele Airco (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 1x EDY Mobiele Airco
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door zijn/haar beste verkoelingstip te geven in een reactie.
 5. De Actie loopt op dinsdag 24 juli 2018 (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar bekend.
 7. Er wordt in totaal 1 EDY Mobiele Airco weggegeven met een totale waarde van EUR 277,-
 8. De winnaar wordt per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op: • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
 4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.
Winactie Braun epilator

Actievoorwaarden wehkamp’s Facebook & Instagram winactie Braun epilator

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook & Instagram winactie Braun epilator (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 1x Braun Silk-épil 9 9/870 SensoSmart Epilator
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie zoals beschreven in het bericht.
 5. De Actie loopt alleen zaterdag 21-07-2018 (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook & Instagram maakt de Organisator 2 winnaar(s) bekend (1 op Facebook en 1 op Instagram).
 7. Er worden in totaal 2 Braun epilatoren weggegeven met een waarde van EUR 169,99.-
 8. De winnaars worden per reactie op Facebook en Instagram bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
 • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
 • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
 1. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 2. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 3. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
 • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.
winactie - Maybelline Festival make-up

Actievoorwaarden wehkamp’s Instagram + Facebook winactie Maybelline Festival make-up

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram en Facebook winactie Maybelline Festival make-up (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 2 Goodiebags met Maybelline festival make-up ter waarde van €76,43. 1 Goodiebag voor de taggende persoon en 1 Goodiebag voor de getagde persoon.
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door via Instagram of Facebook in een reactie op de post te laten weten met wie jij graag naar een festival gaat.
 5. De Actie loopt van zondag 26 juli t/m woensdag 1 augustus (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en maakt de Organisator 2 winnaar(s) bekend; 1 winnaar op Facebook en 1 winnaar op Instagram.
 7. Er worden in totaal 2 x 2 Goodiebags weggegeven ter waarde van EUR €76,43
 8. De winnaars worden per reactie op Instagram en Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op: • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
 4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van: • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.
Instragram winactie - Hartman tuinset

Actievoorwaarden Instagram winactie ‘Win een Hartman tuinset t.w.v. 1989,- euro’

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram winactie ‘Win een Hartman tuinset Yasmani/Sophie Element t.w.v. 1989,- euro. (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een Hartman tuinset Yasmani/Sophie Element (zes witte Sophie Element dining tuinstoelen en de Yasmani tuintafel).
 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een reactie op de Instagram post te plaatsen, waarin men toelicht waarom hij of zij deze Hartman tuinset moet winnen.
 5. De Actie loopt op vanaf zaterdag 14-07 t/m zondag 22-07 (verder te noemen: “Actieperiode”).
 6. Maandag 23 juli 2018 vindt de trekking van de winnaars plaats en op Instagram maakt de Organisator 1 winnaar bekend.
 7. Er wordt in totaal 1 Hartman tuinset Yasmani/Sophie Element (zes witte Sophie Element dining tuinstoelen en de Yasmani tuintafel) weggegeven met een totale waarde van EUR 1989,-.
 8. De winnaars worden per reactie op Instagram bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedoen.
 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
 • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
 • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Instagram.
 1. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
 2. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
 3. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Instagram. Instagram is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Instagram.
 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
 • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
 • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
 • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.
Winactie ‘Raad waar de koffer staat’

Actievoorwaarden wehkamp's App winactie ‘Raad waar de koffer staat'

De Actie & de prijs
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie in de wehkamp app: ‘Raad waar de koffer staat' (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op de hoofdprijs; de Fabulous Fifties Luminous Mint 77 cm spinner van Suitsuit t.w.v. €159.95, met daarin een wehkamp waardebon t.w.v. €250,- óf één van de andere prijzen; een cadeaubon t.w.v. 25.- waar we 10 stuks van weggeven.
Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie én het juiste antwoord op de vraag: ‘Waar gaat de koffer naar toe'. Elk antwoord dat in een straal van 5km rond het goede antwoord ligt, wordt goed gerekend. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door mee te doen aan het spel in de app. Meedoen kan door op de laatste dag van de Actie - maandag 23 juli - aan te geven waar de koffer staat. De hints, die in de veertien dagen ervóór op de app worden gegeven, zullen hierbij helpen.
De Actie loopt van maandag9 juli t/m maandag 23 juli (verder te noemen: "Actieperiode").
Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats. Zij worden telefonisch of per mail benaderd door wehkamp. Tevens worden de winnaars op Facebook bekend gemaakt.
De hoofdprijs is een Fabulous Fifties Luminous Mint 77 cm spinner van Suitsuit met daarin een wehkamp waardebon t.w.v. €250,-. De totale waarde bedraagt €409,95. Daarnaast worden er 10 cadeaubonnen t.w.v. 25.- weggegeven met een totale waarde van €250,-.

Deelname & uitkering prijs
Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Zoover Awards waardebon

De unieke waardebon die wordt uitgegeven na stemmen op de Zoover Awards, geldt van 9 januari t/m 30 juni 2018 bij een bestelling van 40.- of meer. Je kunt deze kortingscode slechts één keer verzilveren. Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting. De korting kun je gebruiken voor alle artikelen op wehkamp.nl behalve cadeaubonnen, boeken, Nutrilon1. Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo. Deze kortingscode is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen van kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd.

Testpanel wehkamp x L'Oréal

Voorwaarden en uitleg mascara testpanel - L'Oréal & Wehkamp

Privacybeleid L'Oréal Nederland: https://www.loreal-paris.nl/privacybeleid

Privacybeleid Wehkamp: https://www.wehkamp.nl/klantenservice/Informatie.aspx?Page=INF&IHC=KCB

 1. Bij deelname aan het mascara-testpanel gaat de testpanelkandidaat akkoord met het privacy beleid van zowel L'Oréal Nederland als Wehkamp.

 2. Deelname aan het testpanel is geheel vrijwillig en vrijblijvend.

 3. Bij deelname gaat de testpanelkandidaat akkoord dat L'Oréal Nederland quotes uit de door de kandidaat geschreven reviews op anonieme wijze mag gebruiken voor marketingdoeleinden.

 4. Bij deelname aan het testpanel zal worden verwacht dat de testpanelkandidaat reviews op de respectievelijke productpagina's op www.wehkamp.nl schrijft van de 3 mascara's die de kandidaat gratis zal ontvangen van L'Oréal Nederland.

 5. Er dient een account op Wehkamp.nl aangemaakt te worden om mee te doen aan het testpanel.

 6. L'Oréal Nederland en Wehkamp zullen de volgende persoonlijke gegevens vragen aan de testpanelkandidaat: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres. Via de opt-in geeft een testpanelkandidaat aan dat zij ermee akkoord gaat dat L'Oréal Nederland en Wehkamp deze gegevens zullen hebben.

 7. De gegevens van de testpanelkandidaten zullen na gebruik verwijderd worden.

 8. Van de testpanelkandidaat zal worden geacht dat zij hetzelfde e-mailadres gebruikt om in te loggen op www.wehkamp.nl om de review te schrijven, als het e-mailadres dat wordt gebruikt om te registreren voor het testpanel via het formulier op Facebook.

 9. Alleen Wehkamp zal contact opnemen met de testpanelkandidaat via e-mail om herinneringsmails te sturen voor het schrijven van de review, en zal de mascara's om te testen versturen naar het opgegeven woonadres van de kandidaat.

 10. De testpanelkandidaat zal via het inschrijfformulier op Facebook aangeven welke mascara's zij wilt ontvangen om te testen, de kandidaat kan kiezen uit: Clean Volume (Volume Million Lashes Zwart, Volume Million Lashes Extra Black, Volume Million Lashes Feline), Big Volume (Paradise Extatic, Mega Volume Miss Hippie, Mega Volume Miss Baby Roll), Length (Lash Architect 4D, Telescopic Zwart, Telescopic Extra Black) en False Lash Effect (False Lash Superstar, False Lash Xfiber, False Lash Telescopic Zwart). Zij zullen vervolgens de drie mascara's van het gekozen effect ontvangen om te testen.

 11. Er zullen per mascara-effect maximaal 50 kandidaten worden geselecteerd, dus in totaal 200. De eerste 50 inschrijvingen per mascara-effect zullen worden uitgekozen om deel te nemen. Men zal maar voor één van de vier mascara-effecten uitgekozen worden, mochten zij zich voor meerdere effecten inschrijven. Mocht een inschrijving incompleet of ongeldig zijn, zal de eerstvolgende op de lijst geselecteerd worden om deel te nemen.

 12. De testpanelkandidaat zal de mascara's ontvangen rond 19 mei. 10 juni is de laatste mogelijkheid om een review te schrijven.

 13. De testers krijgen in totaal drie weken om de drie mascara's te testen en de reviews te schrijven. Wij raden aan om per week een mascara te testen

 14. De testpanelkandidaat zal de mascara's via de post ontvangen, bij de enveloppe zal een begeleidende brief zitten met meer informatie over de mascara.

 15. De uiterlijke deadline voor het schrijven van de reviews voor de drie mascara's op Wehkamp.nl is 10 juni 2018.

 16. De testpanelkandidaat dient het volgende te schrijven als onderdeel van de reviews op www.wehkamp.nl: ‘' Ik heb dit artikel gekregen van L'Oréal om te testen.''

 17. Wanneer de testpanelkandidaat alle drie de mascara's heeft getest en reviews voor alle mascara's heeft geschreven voor of op 10 juni - zal zij kans maken op een goodiebag t.w.v. €150 van L'Oréal Paris. Deze zal worden uitgereikt aan de persoon die de beste, meest complete reviews heeft geschreven - kijkend naar de volgende punten: (1) Formule van de mascara, (2) Borstel van de mascara, (3) Eindresultaat van de mascara.Hier zal puur gekeken worden naar de omvang en de compleetheid van de review, niet naar het oordeel van de kandidaat. De winnaar zal bekend worden gemaakt op 13 juni 2018. Alleen met de winnaar zal contact worden opgenomen via e-mail door Wehkamp.

 18. Voor verdere vragen kan de testpanelkandidaat contact opnemen via het volgende e-mailadres: testpanel@wehkamp.nl

kies categorie
 • Dames
 • Heren
 • Kinderen
 • Baby
 • Wonen & Slapen
 • Tuin & Klussen
 • Huishouden
 • Elektronica
 • Speelgoed & Games
 • Sport & Vrije Tijd
 • Mooi & Gezond
 • Sale