Acties & prijsvragen

Facebook winactie Poederbaas

Actievoorwaarden wehkamp's Facebook winactie Poederbaas

De Actie & de prijs

- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie "Poederbaas" (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
- Algemene informatie over de actie is te vinden op www.facebook.com/wehkampnl.
- Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 4 dezelfde zelfontworpen mutsen van Poederbaas (voor zichzelf en 3 wintersportvrienden).
- Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door 3 van zijn/haar wintersportvrienden te benoemen.
- De Actie loopt van dinsdag 23 t/m donderdag 25 januari (verder te noemen: "Actieperiode").
- De trekking van de winnaar vindt plaats op vrijdag 26 januari en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar bekend, die 4 zelfontworpen Poederbaas mutsen wint. De klantgegevens worden doorgestuurd naar de leverancier van de Poederbaas beanies en deze neemt contact op met de winnaar om het ontwerp te bespreken.
- Er worden in totaal 4 mutsen weggegeven met een totale waarde van EUR 156.- (4x 39.-).
- De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs

- Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
- Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
- Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
- Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
- Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
- De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
- De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
- De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
- Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
- De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
- Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

- Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
- De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
- Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
- Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
- De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
- Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid

- Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
- De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
- Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
- Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen

- De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
- Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
- Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
- Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
- Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
- De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
- In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

whkmp's own slaapkamer winactie Pinterest

Actievoorwaarden whkmp's own slaapkamer winactie Pinterest
De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie " Stel je eigen whkmp's own slaapkamer samen op een Pinterest moodboard en win deze artikelen t.w.v. 2000,- euro!" (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op www.facebook.com/wehkampnl.
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een complete slaapkamer van whkmp's own artikelen t.w.v. 2000,- euro. Voor de samenstelling van de 2000,- euro aan slaapitems gelden de originele prijzen van de artikelen en niet de actieprijzen.
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elke persoon kan deelnemen aan de Actie door het maken van een moodboard op Pinterest met enkel whkmp's own artikelen die op deze pagina weergeven staan: https://www.wehkamp.nl/wonen-slapen/whkmps-eigen-labels/whkmps-own-slaapkamer/C28_EIG_WS7/
5. Door middel van het delen van de link van het Pinterest bord onder het Facebook bericht, maakt men kans op het winnen van de prijs.
6. De Actie loopt van dinsdag 9 januari 2018 tot en met maandag 22 januari 2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
7. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator één winnaar bekend die de artikelen op zijn of haar moodboard wint tot het maximale bedrag van 2000,- euro, mits het whkmp's own artikelen zijn die weergeven zijn
8. Er wordt in totaal één keer een moodboard met enkel whkmp's own artikelen weggegeven met een totale waarde van EUR 2000,- (volle prijzen, geen actieprijzen). Indien artikelen op het Pinterest moodboard niet op voorraad zijn, kan dit worden aangevuld door middel van een waardebon van wehkamp. Wanneer de winnaar minder dan 2000,- euro aan artikelen uitkiest, wordt dit aangevuld met een waardebon. Wanneer de winnaar meer dan 2000,- euro aan artikelen uitkiest, worden enkel de artikelen gekozen die binnen deze 2000,- euro vallen.
9. De winnaar wordt per reactie op Facebook bekend gemaakt.

Deelname & uitkering prijs
9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
• de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
• de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
• enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
• onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
31. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Zoover Awards waardebon

De unieke waardebon die wordt uitgegeven na stemmen op de Zoover Awards, geldt van 9 januari t/m 30 juni 2018 bij een bestelling van 40.- of meer. Je kunt deze kortingscode slechts één keer verzilveren. Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting. De korting kun je gebruiken voor alle artikelen op wehkamp.nl behalve cadeaubonnen, boeken, Nutrilon1. Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo. Deze kortingscode is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen van kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd.

Instagram winactie Essenza

Actievoorwaarden wehkamp's Instagram winactie Essenza


De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie "Essenza" (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op www.instagram.com/wehkamp/.
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een slaapkamer pakket van Essenza met een Fleur dekbedovertrek (formaat 140 x 220, 200x220 of 240x220), een Roeby kussen Nightblue, een Roeby kussen Pine Green, een Vita kussen Ecru en het Vita plaid Ecru.
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elke persoon kan deelnemen aan de Actie door op Instagram een reactie te plaatsen met welk formaat dekbedovertrek (140 x 220, 200x220 of 240x220) zij graag willen ontvangen.
5. De Actie loopt van maandag 1 januari t/m zondag 7 januari (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Instagram maakt de Organisator 3 winnaars bekend, die ieder het totale Essenza slaapkamer pakket toegestuurd krijgen.
7. Er worden in totaal 3 pakketten weggegeven met een waarde van 429,70 euro (2x dekbedovertrek 140x220 / 1x dekbedovertrek 240x220) of 409,75 euro (200x220).
8. De winnaars worden per reactie op Instagram bekend gemaakt.

Deelname & uitkering prijs
9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbeslasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
• de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
• de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
• enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
• onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
31. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Instagram winactie: fashion waardebon

Actievoorwaarden wehkamp's Instagram winactie fashion waardebon

De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram winactie "Instagram winactie fashion waardebon" (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op www.instagram.com/wehkamp/.
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 2x een fashion waardebon van 50,- euro (1x voor de gene die benoemd is en 1x voor de gene die gereageerd heeft).
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door te reageren op de Instagram post binnen de actietermijn en aan te geven wie hij/zij vind dat die deze fashion waardebon verdient.
5. De Actie loopt van 23-12-2017 tot en met 30-12-2017 (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats en op 03-01-2018 maakt de Organisator 1 winnaar bekend.
7. Er worden in totaal 2x een fashion waardebon van 50,- EURO weg gegeven. (1x voor de gene die gereageerd heeft en 1x voor de gene die benoemd is).
8. De winnaars worden per Instagram bericht bekend gemaakt.

Deelname & uitkering prijs
9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden. 
12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen. 
14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbeslasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd. 
18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins. 
19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking. 
25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is. 
27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen; 
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen 
30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
31. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 
34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Actievoorwaarden kortingscode Essent

  • Deze unieke kortingscode geldt is twee maanden geldig na uitgifte, bij een bestelling van 50.- of meer en is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
  • Je kunt slechts één kortingscode per bestelling verzilveren. Verder kan deze kortingscode slechts éénmaal worden verzilverd.
  • Bestel je meer dan 1 artikel, dan wordt de korting verdeeld in verhouding tot de prijs van de artikelen.
  • Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting.
  • De korting kun je gebruiken voor alle artikelen op wehkamp.nl, behalve voor cadeaubonnen, boeken, Nutrilon 1 en artikelen van G-Star RAW, Scotch & Soda, Buddha to Buddha en OOZOO.
  • Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo.
  • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling van de kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd.
  • Veel shopplezier!

Voorwaarden waardebon FASHION

Voorwaarden waardebon FASHION

De kortingscode FASHION, geschreven in hoofdletters, geldt van 19 oktober t/m 23 oktober bij een bestelling van 40.- of meer. Je kunt deze kortingscode slechts één keer verzilveren. Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting. De korting kun je gebruiken voor alle artikelen op wehkamp.nl behalve cadeaubonnen, boeken, Nutrilon1, CLUSE, Buddha to Buddha, Swarovski en OOZOO. Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo. Deze kortingscode is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen van kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd.