Acties & prijsvragen

Facebook winactie DIY koningsdag

Actievoorwaarden wehkamp’s Facebook winactie DIY koningsdag
De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie Koningsdag DIY (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.

 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/

 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 1x tegoedbon t.w.v. 50.-

 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door in de reacties te reageren waarom hij/zij dit wilt winnen.

 5. De Actie loopt van  woensdag 25 april tot vrijdag 30 april (verder te noemen: “Actieperiode”).

 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar(s) bekend.

 7. Er worden in totaal  1 tegoedbon weggegeven met een totale waarde van EUR 50.-

 8. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.


Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.

 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.

 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.

 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.

 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.

 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.


Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

  • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of

  • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.

 4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.

 5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.


Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.

 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.

 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

  • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;

  • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of

  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.


Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.

 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).

 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Actievoorwaarden Facebook winactie cadeaukaart

Actievoorwaarden wehkamp Facebook winactie wehkamp cadeaukaart
De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie wehkamp cadeaukaart (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op één wehkamp cadeaukaart ter waarde van €250.-.
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door te laten weten waarom hij/zij deze cadeaukaart moet winnen
5. De Actie loopt alleen op 22 april 2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar(s) bekend.
7. Er wordt in totaal 1 wehkamp cadeaukaart weggegeven met een totale waarde van EUR 250, -
8. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
31. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Actievoorwaarden Wannahave Days

ACTIEVOORWAARDEN ‘wannahave days'
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing gedurende de actie ‘wannahave days', hierna genoemd ‘de actie' die is geïnitieerd door Wehkamp B.V., Meeuwenlaan 2, 8011 BZ, Zwolle.
2. De actie vindt plaats van donderdag 19 april t/m maandag 23 april 2018. De actie start op donderdag 19 april 2018 omstreeks 08:00 uur en eindigt op maandag 23 april 2018 om 23:59 uur.
3. Consumenten die gedurende de actie (zie bovengenoemde periode) een bestelling plaatsen op wehkamp.nl krijgen korting op een groot deel van de artikelen die verkrijgbaar zijn op de website. Alleen producten die gedurende de actie afgeprijsd zijn, besteld worden en beschikbaar zijn, vallen onder de korting in het kader van de actie.
4. Als er een actielogo bij het artikel op de website vermeld is, is de korting al verwerkt in de getoonde prijs. Daar waar vermeld, is de doorgehaalde prijs een verkoopadviesprijs.
5. Als er geen actielogo bij het artikel vermeld is, is het artikel niet afgeprijsd in het kader van de actie.
6. De doorgehaalde prijzen op de website en in de Wannahave day folder zijn de door de leverancier aanbevolen verkoopadviesprijzen of eerder door wehkamp gehanteerde prijzen.

7. Voor alle aanbiedingen geldt op=op en zolang de voorraad strekt.
8. De korting in het kader van de actie wordt gegeven op producten.
9. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
10. Ook tijdens de actie kunnen waarde- en cadeaubonnen worden verzilverd, mits rekening wordt gehouden met de voorwaarden/vervaldatum van deze bonnen.
11. In verband met de verwachte drukte - en het aantal pakjes dat door wehkamp.nl verwerkt zal worden - komt het soms voor dat een bestelling die op werkdagen vóór 23.59 uur is geplaatst, niet de eerstvolgende werkdag kan worden bezorgd. Het is dus mogelijk dat, gelet op de grote hoeveelheid bestellingen die verwerkt worden gedurende de actie, de termijnen voor levering/ontvangst langer zijn. In het leveringsvenster (dat u ziet nadat u de bestelling hebt geplaatst) is direct zichtbaar op welke data wij uw bestelling kunnen bezorgen.
12. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen naar aanleiding van deze actie kunt u contact opnemen met de klantenservice van wehkamp.

Facebook winactie Braun

Actievoorwaarden wehkamp's Facebook winactie Braun epilator


De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook en Instagram winactie Braun epilator (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 1x Braun Silk-épil 9 9970 epilator en gezichtsreinigingsborstel
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie zoals beschreven in het bericht.
5. De Actie loopt alleen zaterdag 14-04-2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 3 winnaar(s) bekend.
7. Er worden in totaal 3 Braun epilatoren weggegeven met een waarde van EUR 209,99.-
8. De winnaars worden per reactie op Facebook en Instagram bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
31. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Winactie whkmp's own tuinbank Bianco

Actievoorwaarden wehkamp’s Facebook winactie whkmp’s own tuinbank Bianco
De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie whkmp’s own tuinbank Bianco (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op één whkmp’s own tuinbank Bianco
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door te laten weten waarom hij/zij deze tuinbank moet winnen
5. De Actie loopt alleen op 20 april (verder te noemen: “Actieperiode”).
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar(s) bekend.
7. Er wordt in totaal 1 whkmp’s own tuinbank Bianco weggegeven met een totale waarde van EUR 399.-
8. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
31. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Facebook winactie Zizzi

Actievoorwaarden Facebook winactie - Win een outfit van Zizzi

De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie "Win een outfit van Zizzi" (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op www.wehkamp.nl/Klantenservice/.
3. Door deel te nemen aan de Actie kunnen drie deelnemers kans maken op een zelf samengestelde outfit van Zizzi. Deze outfit kan bestaan uit maximaal drie artikelen. Totaalwaarde van de prijs blijft onder de €450,- per winnaar
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een outfit van Zizzi samen te stellen, en te delen via een reactie op de desbetreffende Facebookpost gedurende de periode van twee dagen: 16-04-2018 tot en met 17-04-2018
5. De Actie loopt twee dagen: 16-04-2018 tot en met 17-04-2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de drie winnaars plaats en maakt de Organisator op 18-04-2018 drie winnaars bekend middels een reactie op dezelfde Facebook post.
7. De Organisator neemt vervolgens zelf contact op met de winnaar en zal de gewonnen outfit van Zizzi opsturen naar de winnaressen.


Deelname & uitkering prijs


8. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
9. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
10. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
11. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
12. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
13. De identificatie van de winnaar gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
14. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbeslasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
15. De trekking en aanwijzing van de winnaar vindt op onpartijdige wijze plaats.
16. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
17. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
18. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten


19. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
20. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
21. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
22. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
23. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
24. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid


25. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen risico is.
26. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
27. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
28. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
29. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
30. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
31. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
32. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
33. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie door deze deelnemer(s).
34. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Wishlist winactie whkmp's own dekbedovertrek

Actievoorwaarden "Win het dekbedovertrek van je dromen" van 12 april tot en met 16 april 2018
De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie " win het dekbedovertrek van je dromen " (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Door deel te nemen aan de Actie kan één deelnemer kans maken op een whkmp's own dekbedovertrek in de gewenste maat
3. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een dekbedovertrek van whkmp's own te plaatsen op zijn of haar wishlist (en dus ingelogd te zijn op zijn/haar wehkamp account).
4. De Actie loopt van 12 t/m 16 april 2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
5. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en via e-mail / telefonisch maakt de Organisator één winnaar bekend, die het gewenste whkmp's own dekbedovertrek wint.
6. Er wordt in totaal één whkmp's own dekbedovertrek weggegeven met een waarde tussen EUR 16.95 en EUR 99.95.
7. De winnaar wordt per e-mail / telefonisch op de hoogte gebracht.

Deelname & uitkering prijs
8. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
9. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
10. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
11. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
12. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
13. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
14. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbeslasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
15. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
16. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
17. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
18. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.


Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
19. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
20. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
21. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
22. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
23. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
24. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
25. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
26. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
27. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
28. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
29. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
30. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
31. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
32. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
33. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
34. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Facebook winactie Avent pakket

Actievoorwaarden wehkamp's Facebook winactie Philips Avent pakket
De Actie & de prijs
Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie Philips Avent pakket (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 1x SCF254/61 borstpads, 1x SCF332/31 elektrische borstkolf en 1X SCF245/22 fopspeen of 1x SCF244/22 fopspeen
Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door zijn/haar favoriete mommy-to-be momentje te beschrijven
De Actie loopt van woensdag 4 april tot dinsdag 10 april (verder te noemen: "Actieperiode").
Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 6 winnaar(s) bekend.
Er worden in totaal 6 Philips Avent pakketten weggegeven met een totale waarde van EUR 995,82.-
De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Actievoorwaarden waardebon Alles is Lente

Jouw actiecode is persoonsgebonden en speciaal voor jou. Je kunt deze dus niet aan iemand anders geven. De kortingscode geldt van 15 maart t/m 25 maart 2018 bij een bestelling van 40.- of meer. Wanneer je een bestelling plaatst die uit meerdere artikelen bestaat, verdelen we het kortingsbedrag naar ratio over de door jou bestelde artikelen. Je kunt deze kortingscode slechts één keer verzilveren. Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting. De korting kan je alleen gebruiken voor de gehele mode- en tuincollectie op wehkamp, met uitzondering van het merk Z8. Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen van de kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegt.

Facebook winactie De mooiste paashaas

Actievoorwaarden wehkamp’s Facebook winactie De mooiste paashaas

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie “De mooiste paashaas” (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.

 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/

 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een wehkamp waardebon t.w.v. EUR 50.-.

 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een zo mooi mogelijke paashaas te maken van de tutorial bij het Facebookbericht van de winactie en een foto hiervan onder het bericht te plaatsen.

 5. De Actie loopt van zondag 25-03-2018 tot en met maandag 02-04-2018 (verder te noemen: “Actieperiode”).

 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar bekend.

 7. Er wordt in totaal 1 wehkamp waardebon weggegeven met een totale waarde van EUR 50.-

 8. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.


Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.

 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.

 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.

 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.

 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.

 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.


Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

  • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of

  • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.

 4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.

 5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.


Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.

 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.

 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

  • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;

  • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of

  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.


Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.

 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).

 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.Facebook winactie bébé-jou: ontwerp een aankleedkussen

Actievoorwaarden wehkamp's Facebook winactie bébé-jou ontwerp een aankleedkussen


De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie bébé-jou ontwerp een aankleedkussen (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
3. Door deel te nemen aan de Actie maakt een deelnemer kans dat zijn/haar ontwerp in productie wordt genomen en daarnaast zelf een zelfontworpen aankleedkussen ontvangt.
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door een foto/tekening onder de Facebook post te plaatsen.
5. De Actie loopt van dinsdag 27 maart tot dinsdag 2 april (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar bekend.
7. Er wordt in totaal 1 ontwerp in productie genomen. De winnaar ontvangt zelf 1 exemplaar van de zelfontworpen aankleedkussen.
8. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
9. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
10. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
11. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
12. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
13. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
14. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
15. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
16. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
17. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
18. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
19. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

 

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
20. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
21. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
22. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
23. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
24. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
25. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

 

Aansprakelijkheid
26. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
27. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
28. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
29. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

 

Slotbepalingen
30. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
31. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
32. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
33. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
34. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
35. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
36. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Maak kans op kaarten voor The Voice Kids finale

Actievoorwaarden actie ‘Maak kans op kaarten voor The Voice Kids finale, bij besteding vanaf €50.-'


De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie ‘Maak kans op kaarten voor The Voice Kids finale, bij besteding vanaf €50.-' (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp. (verder te noemen: "de Organisator" of "Wehkamp")
2. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 4x4 kaarten voor The Voice Kids finale op 20 april 2018. In totaal worden er vier (4) winnaars geselecteerd.
3. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door voor minimaal €50.- te bestellen uit de WE Fashion kids collectie op wehkamp.nl.
4. De Actie loopt van 13 maart 2018 t/m 19 maart 2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
5. Binnen 3 weken na de actieperiode zal er contact opgenomen worden met de winnaars voor verdere afhandeling.
6. Iedere deelnemer maakt kans op de volgende prijs.
- 4 kaarten voor de finale van The Voice Kids op 20 april 2018 (minimale leeftijd voor kinderen is 10 jaar), ter waarde van € 34,50 per kaart.
- De prijs is persoonsgebonden, niet inwisselbaar voor geld en is niet overdraagbaar aan andere.
- De gewonnen prijs mag niet worden ver- of doorverkocht aan derden.


Deelname & uitkering prijs
7. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
8. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 18 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
9. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
10. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met het delen van persoonsgegevens met derden om zo de prijs in ontvangst te kunnen nemen.
11. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
12. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
13. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
14. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
15. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
16. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
17. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

 

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
18. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
19. De persoonsgegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden verwerking de overeenstemming met het privacy statement van de Organisator zoals deze te vinden zijn op haar website.
20. Door deelname
21. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator; en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.

 

Aansprakelijkheid
22. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
23. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

 

Slotbepalingen
24. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
25. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
26. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
27. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Facebook winactie Beddinghouse

Actievoorwaarden wehkamp’s Facebook winactie Beddinghouse dekbedovertrekset + hoeslaken en sierkussens

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie dekbedovertrekset + hoeslaken en sierkussens (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.

 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/

 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een dekbedovertrekset van Beddinghouse met daarbij een passend hoeslaken en sierkussens.

 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door te laten weten waarom hij/zij kans wil maken op die set.

 5. De Actie loopt van dinsdag 13 maart tot dinsdag 19 maart (verder te noemen: “Actieperiode”).

 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator  1 winnaar(s) bekend.

 7. Er worden in totaal  1 dekbedovertrekset inclusief hoeslaken en sierkussens weggegeven met een totale waarde van minimaal €137,75 en maximaal €205,75 (afhankelijk van de gewenste afmeting).

 8. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt.

   

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.

 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.

 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.

 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.

 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.

 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

   


 

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

  • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of

  • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.

 4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.

 5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

   

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.

 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.

 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

  • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;

  • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of

  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

    

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.

 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).

 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

   

Winactie WE Fashion jeans

Actievoorwaarden wehkamp’s Instagram winactie Maak kans op een jeans voor jou en je vriend of vriendin

De Actie & de prijs

 1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram winactie Maak kans op een jeans voor jou en je vriend of vriendin (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.

 2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/

 3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een WE Fashion Blue Ridgde jeans voor zichzelf en haar vriend of vriendin.

 4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door Wehkamp te volgen op instagram en een vriend of vriendin te taggen.

 5. De Actie loopt van 6 maart 2018 t/m 12 maart 2018 (verder te noemen: “Actieperiode”).

 6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar(s) bekend.

 7. Er worden in totaal 2 jeans weggeven.

 8. De winnaars worden per reactie op Instagram bekendgemaakt.

 

Deelname & uitkering prijs

 1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.

 2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.

 3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

 4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

 5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

 6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.

 7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

 8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.

 9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.

 10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

 11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

 

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

 1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

 2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

 3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

  • de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of

  • de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.

 4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.

 5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

 6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

 

Aansprakelijkheid

 1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.

 2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

 3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.

 4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

  • enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;

  • onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of

  • het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

 

Slotbepalingen

 1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

 2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.

 3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

 4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).

 6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

 7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

 

Actievoorwaarden wehkamp’s Facebook winactie toegangskaarten Negenmaandenbeurs

Actievoorwaarden wehkamp's Facebook winactie toegangskaarten Negenmaandenbeurs

 

De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie toegangskaarten negenmaandenbeurs (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 2 toegangskaarten voor de negenmaandenbeurs.
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door aan te geven met welke aanstaande moeder je naar de negenmaandenbeurs zou willen gaan.
5. De Actie loopt van maandag 12 februari tot vrijdag 16 februari (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 9 winnaar(s) bekend.
7. De winnaars worden per reactie op Facebook bekendgemaakt op 19 februari.

 

Deelname & uitkering prijs
8. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
9. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
10. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
11. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
12. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
13. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
14. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
15. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
16. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
17. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
18. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

 

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
19. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
20. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
21. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
22. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
23. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
24. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

 

Aansprakelijkheid
25. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
26. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
27. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
28. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

 

Slotbepalingen
29. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
30. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
31. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
32. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
33. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
34. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
35. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Actievoorwaarden winactie Negenmaandenbeurs

De actie is gesloten en inmiddels is de gelukkige winnaar benaderd. Mevrouw W. Terlouw heeft de 250.- shoptegoed gewonnen. Heel veel plezier ermee!


Actievoorwaarden winactie ‘win 250.- shoptegoed, fijn voor al je babyaankopen'

De Actie & de prijs


1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie "win 250.- shoptegoed, fijn voor al je babyaankopen" (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorshoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een cadeaubon ter waarde van EUR 250.
3. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. De persoon moet de eerder uitgereikte Negenmaandenbeurscoupon hebben verzilverd. Uit alle verzilveringen wordt één winnaar gekozen.
4. De Actie loopt van maandag 26 februari tot en met maandag 12 maart 2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
5. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaar plaats en op maandag 19 maart 2018 maakt de Organisator 1 winnaars bekend, die een cadeaubon ter waarde van EUR 250 krijgt van wehkamp.
6. De winnaar ontvangt per mail bericht van wehkamp.

Deelname & uitkering prijs

7. Zoals hierboven omschreven kan slechts worden deelgenomen door de Negenmaandenbeurscoupon, verkregen op de Negenmaandenbeurs, te verzilveren.
8. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder ouder dan 16 jaar. De Organisator behoudt zich het recht voor de leeftijd van de deelnemer te verifiëren.
9. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
10. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
11. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
12. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbeslasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
13. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
14. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

15. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
16. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld.

Aansprakelijkheid

17. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.


Slotbepalingen

18. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
19. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
20. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van een vermoeden van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de actie door deze deelnemer(s).
21. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator

 

Instagram winactie maak kans op een HP Sprocket

Actievoorwaarden wehkamp’s Instagram winactie HP Sprocket

 


De Actie & de prijs

Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram winactie HP Sprocket (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of “wehkamp”), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.

Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/

Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op 1 van de 2 HP Sprockets

Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door zijn/haar vriend(in) te taggen en wehkamp te volgen.

De Actie loopt van dinsdag 20 maart t/m maandag 26 maart 2018 (verder te noemen: “Actieperiode”).

Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 2 winnaar(s) bekend.

Er worden in totaal  2 HP Sprockets weggegeven met een totale waarde van EUR 258.- (129.- p/st).

De winnaars worden per reactie op Instagram bekendgemaakt.

 

Deelname & uitkering prijs

Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.

Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.

Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.

Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.

De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.

De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.

De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.

Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.

De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.

Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

 

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.

Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:

de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of

de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.

Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.

De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.

Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

 

Aansprakelijkheid

Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.

De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.

Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.

Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:

enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;

onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of

het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

 

Slotbepalingen

De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.

Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.

Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.

Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).

De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.

In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Zoover Awards waardebon

De unieke waardebon die wordt uitgegeven na stemmen op de Zoover Awards, geldt van 9 januari t/m 30 juni 2018 bij een bestelling van 40.- of meer. Je kunt deze kortingscode slechts één keer verzilveren. Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting. De korting kun je gebruiken voor alle artikelen op wehkamp.nl behalve cadeaubonnen, boeken, Nutrilon1. Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo. Deze kortingscode is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen van kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd.

Actievoorwaarden kortingscode Essent

 • Deze unieke kortingscode geldt is twee maanden geldig na uitgifte, bij een bestelling van 50.- of meer en is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 • Je kunt slechts één kortingscode per bestelling verzilveren. Verder kan deze kortingscode slechts éénmaal worden verzilverd.
 • Bestel je meer dan 1 artikel, dan wordt de korting verdeeld in verhouding tot de prijs van de artikelen.
 • Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting.
 • De korting kun je gebruiken voor alle artikelen op wehkamp.nl, behalve voor cadeaubonnen, boeken, Nutrilon 1 en artikelen van G-Star RAW, Scotch & Soda, Buddha to Buddha en OOZOO.
 • Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo.
 • Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handeling van de kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd.
 • Veel shopplezier!

Voorwaarden waardebon FASHION

Voorwaarden waardebon FASHION

De kortingscode FASHION, geschreven in hoofdletters, geldt van 19 oktober t/m 23 oktober bij een bestelling van 40.- of meer. Je kunt deze kortingscode slechts één keer verzilveren. Annuleer of retourneer je een artikel, dan vervalt de korting op dat artikel. Stuur je alles retour, dan vervalt de volledige korting. De korting kun je gebruiken voor alle artikelen op wehkamp.nl behalve cadeaubonnen, boeken, Nutrilon1, CLUSE, Buddha to Buddha, Swarovski en OOZOO. Je kunt de kortingscode niet inwisselen voor geld of laten bijschrijven op jouw saldo. Deze kortingscode is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar. Iedere (poging tot) fraude of andere niet toegestane handelingen van kortingscode wordt geregistreerd en leidt ertoe, naast andere mogelijke rechtsmaatregelen, dat het gebruik van de kortingscode wordt ontzegd.

Facebook winactie Just Dance 2018 pakket

Actievoorwaarden wehkamp's Facebook winactie Just Dance 2018 pakket

De Actie & de prijs
- Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie "Just Dance 2018 pakket" (verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
- Algemene informatie over de actie is te vinden op www.facebook.com/wehkampnl.
- Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een Just Dance 2018 pakket.
- Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door zijn/haar mooiste dansje op een reactie op het bericht te posten.
- De Actie loopt van maandag 26 februari t/m zaterdag 3 maart 2018 (verder te noemen: "Actieperiode").
- De trekking van de winnaar vindt plaats op maandag 5 maart en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar bekend, die het Just Dance 2018 pakket wint. De klantgegevens worden doorgestuurd naar de desbetreffende afdeling nadat Team Social bij de winnaar achterhaald heeft voor welk platform de winnaar de game wil ontvangen. Vervolgens wordt de leverancier door de betreffende afdeling omtrent NAW en platform geïnformeerd, waarna zij het pakket naar de winnaar zullen versturen.
- Er wordt in totaal 1 Just Dance 2018 pakket weggegeven met een totale waarde van EUR 99.-
- De winnaar wordt per reactie op Facebook bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
- Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
- Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
- Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
- Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
- Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
- De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
- De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
- De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
- Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
- De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
- Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
- Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
- De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
- Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
- de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
- de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
- Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
- De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
- Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
- Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
- De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
- Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
- Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
- enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
- onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
- het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
- De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
- Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
- Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
- Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
- Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
- De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
- In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

Instagram winactie win een jaar lang gratis Pampers

Actievoorwaarden wehkamp's Instagram winactie win een jaar lang gratis Pampers
De Actie & de prijs
1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Instagram winactie win een jaar lang gratis Pampers(verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een e-cadeaubon t.w.v 672 euro in te wisselen op het Pampers assortiment bij wehkamp.
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door wehkamp te volgen op instagram en een 🍼 te plaatsen in de comments.
5. De Actie loopt van woensdag 14 februari tot en met woensdag 21 februari(verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar(s) bekend.
7. De winnaars worden per reactie op Instagram bekendgemaakt.

Deelname & uitkering prijs
1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten
12. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
13. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
14. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
• de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
• de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
15. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
16. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
17. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

Aansprakelijkheid
18. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
19. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
20. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
21. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
• enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
• onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
• het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

Slotbepalingen
22. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
23. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
24. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
25. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
26. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
27. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
28. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.

 

Actievoorwaarden facebook winactie Noppies/Pampers

Actievoorwaarden wehkamp's Facebook winactie "win een Noppies & Pampers pakket t.w.v. 350.-"


De Actie & de prijs

1. Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Facebook winactie "win een Noppies & Pampers pakket t.w.v. 350.-"(verder te noemen: "de Actie") van Wehkamp B.V. (verder te noemen: "de Organisator" of "wehkamp"), gevestigd en kantoorhoudende aan de Meeuwenlaan 2, 8011 BZ te Zwolle, Nederland.
2. Algemene informatie over de actie is te vinden op https://www.wehkamp.nl/Klantenservice/
3. Door deel te nemen aan de Actie kan een deelnemer kans maken op een Noppies & Pampers pakket.
4. Voorwaarde voor de toekenning van de prijs is deelname aan de Actie. Elk persoon kan deelnemen aan de Actie door aan te geven welke bijna mama jij dit mooie Noppies & Pampers pakket gunt.
5. De Actie loopt van woensdag 21 februari tot en met zondag 25 februari 2018. (verder te noemen: "Actieperiode").
6. Aan het einde van de Actieperiode vindt de trekking van de winnaars plaats en op Facebook maakt de Organisator 1 winnaar bekend.
7. Er wordt in totaal 1 Noppies & Pampers pakket weggegeven met de totale waarde van EUR 350.-
8. Dit Noppies & Pampers pakket bestaat uit: Pampers New Baby maandbox, Pampers New Baby babydoekjes, Noppies kraamcadeau 2-delig, Noppies romper, Noppies babymuts, Noppies baby sokken, Noppies wiegdeken, Noppies aankleedkussen, Noppies positie skinny jeans, Noppies positie T-shirt en Noppies voorgevormde voedingsbh
9. De winnaar wordt per reactie op Facebook bekendgemaakt.

 

Deelname & uitkering prijs

1. Voor elke deelname geldt dat alleen inschrijvingen met een juist en geldig e-mailadres meedingen.
2. Deelname aan deze Actie is kosteloos en staat open voor een ieder woonachtig in Nederland. Minderjarigen tot 16 jaar kunnen slechts deelnemen met toestemming van zijn of haar ouder c.q. verzorger. Zo nodig kan de Organisator de leeftijd van de deelnemer verifiëren.
3. Door deelname aan deze Actie gaat deelnemer akkoord met deze actievoorwaarden.
4. Deelname is uitgesloten voor medewerkers van wehkamp en een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.
5. Deelname aan de Actie vindt plaats gedurende de Actieperiode en elke deelnemer kan slechts één keer deelnemen.
6. De identificatie van de winnaars gebeurt op basis van de door deelnemer ingevoerde gegevens tijdens de inschrijving.
7. De Organisator draagt zorg voor de eventuele kansspelbelasting die ten behoeve van de uit te keren prijzen betaald moet worden volgens de Wet op de Kansspelbelasting.
8. De trekking en aanwijzing van de winnaars vindt op onpartijdige wijze plaats.
9. Over de uitslag van de trekking wordt verder niet gecorrespondeerd.
10. De prijzen zijn persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor geld of anderszins.
11. Als de geselecteerde winnaar laat weten af te zien van de prijs dan kan de prijs ingetrokken worden en toegekend worden aan een andere prijswinnaar.

 

Medewerking, gegevens/privacy & auteursrechten

1. Om deel te kunnen nemen aan de Actie en hierover met de deelnemer te kunnen communiceren, kan de deelnemer gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam en e-mailadres) aan de Organisator te verstrekken. De deelnemer garandeert dat alle door deelnemer verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.
2. De gegevens die de Organisator door de Actie verkrijgt, worden opgenomen in haar gegevensbestand en zullen vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens worden behandeld. Door deel te nemen aan de Actie en daarmee deze actievoorwaarden te accepteren, gaat de deelnemer hiermee akkoord.
3. Indien de deelnemer winnaar van een prijs wordt, geeft de deelnemer Organisator op voorhand toestemming om zijn/haar naam te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met de Actie, onder andere maar niet beperkt tot, gebruik op:
a. de website van de Organisator (www.wehkamp.nl); en/of
b. de sociale netwerken van de Organisator, zoals maar niet beperkt tot Facebook.
4. Deelnemer gaat akkoord dat Organisator deelnemer ook via het door deelnemer opgegeven e-mailadres mag benaderen voor andere (soortgelijke) acties waar feedback van een gebruiker/ consument wordt gevraagd.
5. De Organisator beschermt de door deelnemer opgegeven of door de Organisator verzamelde gegevens tegen verlies of onrechtmatige verwerking.
6. Indien een deelnemer niet wil deelnemen aan de trekkingen dan kan hij dat aangeven middels een mail aan klantenservice@wehkamp.nl of door te bellen naar de klantenservice via telefoonnummer 038-8454545.

 

Aansprakelijkheid

1. Deelnemer erkent dat deelname aan de Actie geheel voor eigen rekening en risico is.
2. De Organisator is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, door een deelnemer geleden op enige wijze verband houdende met deze Actie.
3. Deze Actie wordt op geen enkele wijze gesponsord, goedgekeurd of beheerd door Facebook. Facebook is dan ook op geen enkele wijze aansprakelijk jegens deelnemer. Alle gegevens die deelnemer verstrekt in het kader van de Actie, worden verstrekt aan Organisator en niet aan Facebook.
4. Meer specifiek zijn de Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen of derden niet aansprakelijk voor schade door de deelnemer geleden die het gevolg is van:
a. enig gebruik van de uitgekeerde prijzen;
b. onjuist ingevoerde (persoons)gegevens; of
c. het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de Actie en/of het wijzigen van de prijzen.

 

Slotbepalingen
1. De Organisator is gerechtigd en zonder voorafgaande kennisgeving de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen, dan wel zonder opgaaf van reden de Actie te stoppen of te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
2. Indien het gewonnen product niet voorradig is (voor zover van toepassing), ontvangt de winnaar een cadeaubon van Organisator ter waarde van het gewonnen product.
3. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal de Organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert.
4. Op deze actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele hieruit of uit de Actie voortvloeiende geschillen dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
5. Op deze Actie is de Gedragscode Promotionele Kansspelen van toepassing. Klachten over deze Actie, kunnen kenbaar gemaakt worden aan wehkamp via klantenservice@wehkamp.nl of via telefoonnummer 038-8454545. De klacht dient deugdelijk gemotiveerd te zijn. Klachten worden binnen vier weken afgehandeld door de afdeling klantenservice. Lukt het niet om tot een oplossing te komen, dan kan de klager een klacht indienen bij de Kansspelautoriteit (https://www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/klachtenformulier/).
6. De Organisator behoudt zich het recht voor deelnemers uit te sluiten van (verdere) deelname aan de actie dan wel reeds toegekende prijzen te herroepen, wanneer zij van mening is dat de deelnemer niet conform deze actievoorwaarden handelt of als er sprake is van misbruik, een vermoeden van fraude, onrechtmatige beïnvloeding of indien de deelnemer op andere wijze handelingen verricht die kunnen worden gekwalificeerd als handelingen die de winkansen (oneerlijk kunnen) beïnvloeden.
7. In de gevallen waarin deze actievoorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door de Organisator.